§ 1

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa i zgłaszania produktów do Programu organizowanego przez Fair Bazar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570663 (dalej jako „Organizator Programu”), właściciela marki „Szamaj” oraz strony internetowej www.szamaj.pl.

§ 2

Celami Programu są:

 1. Wyselekcjonowanie Produktów Spożywczych spełniających najwyższe normy jakościowe. Selekcja odbywa się na podstawie badań laboratoryjnych.
 2. Poprawa jakości oferowanych Produktów, niespełniających najwyższych norm jakościowych, poprzez dostarczenie Producentom stosownych analiz i wsparcia merytorycznego w zdefiniowaniu problemów i ich rozwiązaniu.
 3. Zwiększenie świadomości konsumentów, co do spożywanych produktów, a przez to umożliwienie świadomych decyzji zakupowych. Zwiększenie świadomości chcemy osiągnąć poprzez udostępnianie wyników badań na Stronie internetowej i Fanpage’u Operatora Programu.

§ 3

Charakterystyka produktu podlegającego zgłoszeniu:
a. Produkt spożywczy
b. sprzedawany w takim opakowaniu producenta, które uniemożliwia rozpakowanie produktu bez zniszczenia opakowania.
c. dopuszczony i oferowany do ogólnej sprzedaży na terytorium RP

§ 4

 1. Zgłoszenia Produktu do Programu (I Etap Programu) Uczestnik dokonuje, poprzez przesłanie wykonanego przez siebie lub stanowiącego jego własność Zdjęcia Produktu, za pośrednictwem Fanpage https://www.facebook.com/SzamajZdrowe lub maila foodrentgen(at)szamaj.pl (własność w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)).
 2. Zdjęcie powinno przedstawiać zgłaszany produkt umożliwiający jego prostą identyfikację, tj. przedstawia nazwę produktu, nazwę firmy lub/i dane adresowe producenta
 3. Po przyjęciu zgłoszenia Operator programu umieszcza zdjęcie zgłoszonego programu na profilu Szamaj portalu społecznościowego facebook („Fanpage Operatora programu”) z informacją, że zdobycie przez zgłoszone Zdjęcie produktu 100 „polubień” („like”) powoduje rozpoczęcie poszukiwania finansowania przez Operatora programu dla badań i analiz tego Produktu, poprzez Platformę crowdfundingową (II etap Programu).
 4. W przypadku uzyskania finansowania za pomocą Platformy crowdfunding Operator programu zleci stosownym jednostkom badawczym wykonanie badań zgłoszonego Produktu (III etap Programu).
 5. Po przeprowadzeniu badań i analiz Produktu, Operator programu udostępni wyniki tych badań na Stronie internetowej oraz Fanpage’u, według schematu obranego przez Operatora programu (IV etap Programu).

§ 5

Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie Zdjęcia Produktu przez Operatora Programu.

§ 6

 1. Biorąc udział w Programie Uczestnik Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu i warunków realizacji Programu.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na Stronie Internetowej i Fanpage’u Operatora Programu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu warunków nowego regulaminu, Operator zobowiązany jest do anulowania Zgłoszenia i wszelkich przyszłych czynności z nim związanych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

 

Patronat medialny:

slowly veggie

szamaj-logo-stopka

O MARCE

Organizatorem akcji Food Rentgen jest marka Szamaj, która tworzy sprzyjające warunki do przejrzystej wymiany. Badamy żywność, oznaczamy ją etykietą i skalą jakości oraz wspieramy rynek wymiany. Każdy indywidualnie decyduje co chce uprawiać, sprzedawać i kupować. Szamaj wspiera i rozwija innowacyjne pomysły na budowanie świadomego społeczeństwa.

 

KONTAKT

szamaj@szamaj.pl
www.szamaj.pl

  fb  Śledź nas na bieżąco!